keskiviikko 12. joulukuuta 2018

Perjantaina 14.12. vuorossa on syyskauden viimeinen keskustelupiiri. Kulttuuritalo Laikku, keskustelutila Idealinna (4.krs), klo 17-19.

Jatkamme teemalla Ihmisen tulevaisuus. Ville Lähteen haastava esitelmä sai meidät kyseenalaistamaan tulevaisuuden yksioikoiset utopia- ja dystopia-maalailut. Ellemme turvaudu hätäisiin yleistyksiin, nykytutkimuksen valossa tähän ei ole perustetta, vaikka ilmaston lämpeneminen ja elinympäristöjen radikaali muuttuminen onkin tieteellisesti kiistatonta.
Lähde nosti nosti kriittisesti keskiöön median keskeisen roolin mielipiteiden muokkaajana. Kuinka kauhukuvilla pelottelu, erityisesti kun ne oletetusti perustuvat tieteelliseen tutkimukseen, vaikuttaa meihin? Saako se meidät toimimaan vai alistaako se meidät passiiviseen fatalismiin? Toisaalta uhkakuvien vähättely, korostamalla toisenlaisilla mittareilla mitattavaa edistystä, on yhtä ongelmallista ja tuottaa yhtälailla vaikeasti ennustettavia reaktioita. Tervetelua keskustemaan näistä sekä muista Lähteen esitelmän nostattamista ajatuksista!

Keskustelua johtavat filosofit Timo Vuorio ja Vesa Jaaksi. Tilaisuus on avoin ja maksuton.

keskiviikko 5. joulukuuta 2018

Oletko kiinnostunut luovasta kirjoittamisesta? Ja englannin kielellä leikkimisestä? 
Tampereen kriittinen korkeakoulu järjestää luovan kirjoittamisen kurssin englanniksi keväällä 2019. Kurssille mahtuu 12 osallistujaa. Varaa paikkasi pian!

Are you interested in creative writing? And playing with the English language?Tampere Critical Academy offers a course on Creative Writing in the spring of 2019. The maximum number of participants is 12. Be quick to get your place!


tästä lisätietoa/more information here

tiistai 4. joulukuuta 2018

Perjantaina 7.12. on vuorossa Ihmisenä oleminen -luentosarjan syksyn viimeinen esitys. Tämän pitää  Ville Lähde otsikolla "Ihmisen tulevaisuus".

Tieteellisesti on päivänselvää, että käynnissä olevat merkittävät ympäristömuutokset
vaarantavat ihmisyhteiskuntien ja lukemattomien eliöyhteisöiden tulevaisuuden. Mitä
monenlaisimpien eliöiden ympäristöt mullistuvat parhaassakin tapauksessa, myös ihmisten
– eri tavoin ympäri maailman. Muutosten mittakaava ja perinpohjaisuus on selvillä, mutta siitä huolimatta ympäristökeskustelussa toistuu vahva vastakkainasettelu pessimismin ja optimismin välillä. Ennen kaikkea uhkakuvien käsittely tulkitaan helposti maailmanlopun maalailuksi, joka johtaa vain fatalismiin. Esityksessään Lähde tarttuu tähän ja kysyy: mistä näin mustavalkoinen asetelma juontuu?

Filosofi Ville Lähde on BIOS-tutkimusyksikön tutkija, niin & näin -lehden toimittaja ja tietokirjailija, joka on käsitellyt tuotannossaan erityisesti ympäristökeskustelussa vallitsevia oletuksia, käsitteellisiä ristiriitoja ja julkisen keskustelun ongelmia. Ks. http://www.villelahde.fi

Tilaisuus pidetään Kulttuuritalo Laikun (Keskustori 4) luentosalissa klo 17.00-19.00. Juontajana toimii filosofi Timo Vuorio. Tilaisuus on vapaa ja avoin kaikille. Tervetuloa!

torstai 29. marraskuuta 2018

Keskustelupiiri perjantaina 30.11. klo 17-19, Kulttuuritalo Laikku, keskustelutila Idealinna (4. kerros).

Keskustelun aiheena on ihmisen tulevaisuus. Tulevaisuus herättää meissä niin toiveita paremmasta ja oikeudenmukaisemmasta maailmasta kuin apokalyptisia pelkoja maailmanlopusta. Teknologinen kehitys luo meille lähes fantastisia mahdollisuksia, mutta samalla sen aikaansaannokset saattavat olla jopa drastisia. Viimeistään IPCC:n ilmastoraportti konretisoi ihmisen huolen itsensä ja ympäristönsä tulevaisuudesta: olemme ajautumassa ekokastrofiin ellemme nopeasti muuta toimintatapojamme. Ellemme halua vajota passiiviseen voimattomuuden tilaan, tai luottaa naiviin teknologiseen optimismiin, mitkä mahdollisuutemme ovat? Onko muutoksen ensijaisesti lähdettävä ruohonjuuritasolta jokaisen yksilön omasta toiminnasta ja ajattelusta vai onko vastuu enemmänkin yhteiskunnallinen ja poliittinen? Vaatiiko muutos jopa radikaalia yhteiskunnallista uudelleenjärjestäytymistä?

Keskustelulla pohjustamme Ville Lähteen ensi viikon esitelmän aihepiiriä. Keskustelua johtavat filosofit Timo Vuorio ja Vesa Jaaksi. Tervetuloa!torstai 22. marraskuuta 2018

Keskustelupiiri perjantaina 23.11. klo 17-19, Kulttuuritalo Laikku, keskustelutila Idealinna (4. kerros).

Mikko Lahtisen esitelmän "Yhteiskunta ei ole ulkopuolellamme vaan meissä" inspiroimana jatkamme keskustelua yksilön ja yhteiskunnan suhteesta. Onko ajatus omasta yksilöllisyydestämme pelkkä illuusio? Vallitsevaa taloudellispoliittista yhteiskuntajärjestelmää tukeva ja ruokkiva kuvitelma, joka kuitenkin yksilötasolla tuottaa meille ahdistusta ja ylipääsemättömiä vaatimuksia? Tilanne josta jo Marx, Nietzsche ja Freud esittivät aikoinaan tarkkanäköiset analyysinsa. Onko tästä yksilön ja yhteiskunnan välisestä oletetusti keinotekoisesta, historiallisesti varsin nuoresta vastakkainasettelusta mahdollista päästä eteenpäin?

Keskustelua johtaa filosofi Timo Vuorio. Tilaisuus on avoin ja maksuton.

tiistai 13. marraskuuta 2018

Perjantaina 16.11. Tampereen kriittisen korkeakoulun Ihmisenä oleminen -luentosarja jatkuu Mikko Lahtisen esitelmällä "Yhteiskunta ei ole ulkopuolellamme vaan meissä".

Yksilön ja yhteiskunnan välinen erottelu on eräs vahvimpia nykyaikaisissa yhteiskunnissa vaikuttavia vastakkainasetteluja. Ja totta onkin, että kokemus oman persoonan ja yhteisön vastakkaisuudesta voi olla toisinaan hyvinkin vahva, jopa traaginen. Esityksessään filosofi ja politiikan tutkija Mikko Lahtinen kuitenkin väittää, että myös ihmisyksilön kokema erillisyyden tai epäsosiaalisuuden kokemuksilla on yhteiskunnallinen luonne. Ihmisyksilön käsitykset toisaalta itsestään, toisaalta yhteiskunnasta ovatkin ideologisia, toisin sanoen yhteiskunnallisesti muodostuneita. Näillä käsityksillä Lahtisen mukaan on myös oma erityinen historiansa, jossa merkittävää osaa näyttelee liberalistisille periaatteille rakentuvan modernin kapitalistisen luokkayhteiskunnan kehitys viimeisen kahden kolmen vuosisadan aikana. Vaikka ihmisyksilö kokisi olisi kuinka erityinen tai erillinen uniikki olento, on yhteiskunta silloinkin hänessä.

Mikko Lahtinen on Tampereen yliopiston valtio-opin yliopistonlehtori. Hän on tutkinut poliittista filosofiaa ja sen historiaa antiikista nykypäivään, Platonista ja Aristoteleesta Machiavellin, Montesquieun ja Marxin kautta Gramsciin ja Althusseriin. Myös Suomen 1800-luku ja suomalaisen nationalismin historia lukeutuvat Lahtisen tutkimuskohteisiin. Althusserin Machiavelli-tulkintaa käsittelevän valtio-opin väitöksen lisäksi Lahtinen on väitellyt aate- ja oppihistoriasta aiheenaan J.V. Snellman. Tieteentekijöiden liitto valitsi hänet vuoden 2007 tieteentekijäksi. Lahtinen on myös toiminut filosofisen aikakauslehden  niin & näin pitkäaikaisena päätoimittajana.

Tilaisuus pidetään Kulttuuritalo Laikun (Keskustori 4) luentosalissa klo 17.00-19.00. Juontajana toimii filosofi Timo Vuorio. Tilaisuus on vapaa ja avoin kaikille. Tervetuloa!

torstai 8. marraskuuta 2018

Keskustelupiiri perjantaina 9.11. klo 17-19, Kulttuuritalo Laikku, keskustelutila Idealinna (4. kerros).

Ihmisenä olemiseen  kuuluu että olemme yhteiskunnan jäseniä. Mutta mitä me 'yhteiskunnalla'  ymmärrämme ja kuinka näemme oman suhteemme siihen? Usein koetaan, että yhteiskunta on jokin meistä yksilöistä erillinen entiteetti, jonka valta yltää ylitsemme, mutta jonka kulkuun ja kehitykseen meillä ei juuri ole mahdollisuutta vaikuttaa. Yhteiskunnan nähdään jopa rajoittavan omaa vapauttamme. Onko tämä näkemys yksilöiden ja yhteiskunnan välisestä suhteesta riittävä tai edes hyväksyttävä tai oikea?  Keskustelulla pohjustetaan Mikko Lahtisen ensi viikon (16.11) esitelmää "Yhteiskunta ei ole ulkopuolellamme vaan meissä". Tule jakamaan omat alustavat näkemyksesi! Keskustelua johtavat filosofit Vesa Jaaksi ja Timo Vuorio. Tilaisuus on avoin ja maksuton kaikille.

keskiviikko 31. lokakuuta 2018

Keskustelupiiri perjantaina 2.11. Kulttuuritalo Laikku, keskustelutila Idealinna, klo17-19.

Erittäin menestyksekkään  ja inspiroivan Veli-Matti Värrin esitelmän jälkeen palaamme keskustelemaan kasvatuksesta ekokriisin aikakautena. Mitä ajatuksia jäi? Onko meillä toivoa kasvatuksen suhteen? Pystymmekö muuttamaan ajattelutapojamme, ettei tuleville sukupolville jäisi perinnöstämme täysin tekemätön tila ? Kuka voisi tehdä yhtään mitään? Me, ihmiset, kasvattajat tai kuka ylipäänsä? Ja miten? Tervetuloa keskustelemaan! Keskustelua johtaa filosofi Vesa Jaaksi.
maanantai 22. lokakuuta 2018

Perjantaina 26.10. Tampereen Kriittisen korkeakoulun Ihmisenä oleminen -luentosarja jatkuu Veli-Matti Värrin esitelmällä "Kasvatus ekokriisin aikakaudella".

Veli-Matti Värri on filosofi ja kasvatustieteen professori Tampereen yliopistossa. Hänen
erityisosaamisalueitaan ovat kasvatusfilosofia ja opettajankoulutus.Värrin filosofian väitöskirja Hyvä kasvatus – kasvatus hyvään käsittelee dialogista kasvatusta erityisesti vanhemmuuden näkökulmasta. Kirja on ollut suosittu akateemisen maailman ulkopuolellakin. Väitös julkaistiin 1997 ja siitä on otettu tähän mennessä viisi painosta.

Värrin luento perustuu hänen viime viikolla julkaistuun kirjaansa Kasvatus ekokriisin aikakaudella (Vastapaino). Filosofinen kirja on kirjoitettu kasvattajille, opettajille ja kasvatusalan tutkijoille. Kulttuurikriittisenä kannanottona teos on myös maailmankatsomuksellinen puheenvuoro. Luennossaan Värri pohtii, miten toimia kasvattajana, jos ymmärtää elämänmuotomme olevan ekologisesti kestämätön. Nykyinen kasvatusjärjestelmä pitää ylikulutusta normaalina elämäntyylinä. Kasvatuksen mallina pidetään kansalaista, jonka ainoa tehtävä on olla joka hetki aiempaa tuottavampi. Ideologisena pyrkimyksenä on sitoa kasvatus- ja koulutusinstituutiot yhä tiukemmin talouden ja tuotannon välineiksi, vaikka jatkuva kulutus on ympäristön kannalta sietämätöntä. Miten tämän yhtälön voi purkaa kasvattajana? Kun kasvatuksen yhtenä tehtävänä on auttaa seuraavaa sukupolvea sisäistämään vallitsevat arvot ja sopeutumaan yhteiskunnan rakenteisiin, tämä sopeuttamistehtävä saattaa tehdä kasvatuksesta osan ekokatastrofin ongelmaa.

Värri pohtii, miten voidaan löytää viisaampi suhde luontoon ja kasvatukseen. Perimmäiset käsityksemme ihmisen ja luonnon suhteesta on ajateltava uudelleen, jotta elämä jatkuu maapallolla. Myös kasvatusajattelua on uudistettava, jotta tulevien sukupolvien elämä olisi ihmisarvoista. Kasvatusinstituutioiden tehtävät pitää kyseenalaistaa. Millaisia ihmisiä me kasvatamme? Millaiseen maailmaan? Millä edellytyksillä? Ekokriisin keskelläkin on alati ensisijaista, että lapset tarvitsevat toivoa. Siitä emme voi luopua.

Tilaisuus pidetään Kulttuuritalo Laikun (Keskustori 4) luentosalissa klo 17.00-19.00. Tilaisuus on vapaa ja avoin kaikille. Tervetuloa!torstai 18. lokakuuta 2018

Keskustelupiiri perjantaina 19.10. klo 17-19, Kulttuuritalo Laikku, keskustelutila Idealinna (4. kerros).

Mitä on kasvatus ekokriisin aikakaudella? Miten toimia kasvattajana, jos ymmärtää elämänmuotomme olevan ekologisesti kestämätön? Keskustelupiirissä pureudumme kasvatuksen nykyhaasteisiin ja samalla pohjustamme Veli-Matti Värrin tulevan esitelmän (25.10)  teemaa (ks. Yle:n juttu teemastaVärrin Kasvatus ekokriisin aikakaudella -teoksen esittely). Keskustelun vetäjinä toimivat filosofit Vesa Jaaksi  ja Timo Vuorio. Tilaisuus avoin ja maksuton. Tervetuloa!

tiistai 9. lokakuuta 2018

Keskustelupiiri perjantaina 12.10. klo 17-19, Kulttuuritalo Laikku, keskustelutila Idealinna (4. kerros).

Mitä ovat tietoisuustaidot eli ilmiö, johon yleisesti viitataan ilmaisulla mindfulness? Timo Klemola esitelmöi 5.10. tästä aiheesta ja jatkamme keskustelua teeman ympärillä. Klemolan luennolla nousi jo esiin muutama mielenkiintoinen kysymys: onko mindfulness pelkkä keskittymiskykyä ja suoritusta parantava tekniikka vai vaatiiko sen sisäistäminen syvempää ymmärrystä itämaisesta esim. zen-buddhalaisesta metafysiikasta? Mikä ylimalkaansa on länsimaisen ja itämaisen ajatteluperinteen ero - olemmeko edes kykenevät länsimaisen perinteen käsitteistön avulla ymmärtämään meditaatioon perustuvaa mindfulnessia? Mikä on ei-käsitteellinen tietoisuus? Onko mieli -ja kehotietoisuudella eroa? Mikä on etiikan rooli mindfulnessissa? Näihin ja muihin esiinnouseviin kysymyksiin perehdymme keskustellen filosofi Timo Vuorion johdolla. Tilaisuudessa Klemolan esitelmän pääkohdat kerrataan, joten luennon kuuleminen ei ole edellytys osallistumiselle. Tule mukaan keskustelemaan ja jakamaan näkemyksesi! Keskustelupiiri on avoin ja maksuton.

Perjantaina 14.12. vuorossa on syyskauden viimeinen keskustelupiiri. Kulttuuritalo Laikku, keskustelutila Idealinna (4.krs), klo 17-19. Ja...