torstai 29. marraskuuta 2018

Keskustelupiiri perjantaina 30.11. klo 17-19, Kulttuuritalo Laikku, keskustelutila Idealinna (4. kerros).

Keskustelun aiheena on ihmisen tulevaisuus. Tulevaisuus herättää meissä niin toiveita paremmasta ja oikeudenmukaisemmasta maailmasta kuin apokalyptisia pelkoja maailmanlopusta. Teknologinen kehitys luo meille lähes fantastisia mahdollisuksia, mutta samalla sen aikaansaannokset saattavat olla jopa drastisia. Viimeistään IPCC:n ilmastoraportti konretisoi ihmisen huolen itsensä ja ympäristönsä tulevaisuudesta: olemme ajautumassa ekokastrofiin ellemme nopeasti muuta toimintatapojamme. Ellemme halua vajota passiiviseen voimattomuuden tilaan, tai luottaa naiviin teknologiseen optimismiin, mitkä mahdollisuutemme ovat? Onko muutoksen ensijaisesti lähdettävä ruohonjuuritasolta jokaisen yksilön omasta toiminnasta ja ajattelusta vai onko vastuu enemmänkin yhteiskunnallinen ja poliittinen? Vaatiiko muutos jopa radikaalia yhteiskunnallista uudelleenjärjestäytymistä?

Keskustelulla pohjustamme Ville Lähteen ensi viikon esitelmän aihepiiriä. Keskustelua johtavat filosofit Timo Vuorio ja Vesa Jaaksi. Tervetuloa!torstai 22. marraskuuta 2018

Keskustelupiiri perjantaina 23.11. klo 17-19, Kulttuuritalo Laikku, keskustelutila Idealinna (4. kerros).

Mikko Lahtisen esitelmän "Yhteiskunta ei ole ulkopuolellamme vaan meissä" inspiroimana jatkamme keskustelua yksilön ja yhteiskunnan suhteesta. Onko ajatus omasta yksilöllisyydestämme pelkkä illuusio? Vallitsevaa taloudellispoliittista yhteiskuntajärjestelmää tukeva ja ruokkiva kuvitelma, joka kuitenkin yksilötasolla tuottaa meille ahdistusta ja ylipääsemättömiä vaatimuksia? Tilanne josta jo Marx, Nietzsche ja Freud esittivät aikoinaan tarkkanäköiset analyysinsa. Onko tästä yksilön ja yhteiskunnan välisestä oletetusti keinotekoisesta, historiallisesti varsin nuoresta vastakkainasettelusta mahdollista päästä eteenpäin?

Keskustelua johtaa filosofi Timo Vuorio. Tilaisuus on avoin ja maksuton.

tiistai 13. marraskuuta 2018

Perjantaina 16.11. Tampereen kriittisen korkeakoulun Ihmisenä oleminen -luentosarja jatkuu Mikko Lahtisen esitelmällä "Yhteiskunta ei ole ulkopuolellamme vaan meissä".

Yksilön ja yhteiskunnan välinen erottelu on eräs vahvimpia nykyaikaisissa yhteiskunnissa vaikuttavia vastakkainasetteluja. Ja totta onkin, että kokemus oman persoonan ja yhteisön vastakkaisuudesta voi olla toisinaan hyvinkin vahva, jopa traaginen. Esityksessään filosofi ja politiikan tutkija Mikko Lahtinen kuitenkin väittää, että myös ihmisyksilön kokema erillisyyden tai epäsosiaalisuuden kokemuksilla on yhteiskunnallinen luonne. Ihmisyksilön käsitykset toisaalta itsestään, toisaalta yhteiskunnasta ovatkin ideologisia, toisin sanoen yhteiskunnallisesti muodostuneita. Näillä käsityksillä Lahtisen mukaan on myös oma erityinen historiansa, jossa merkittävää osaa näyttelee liberalistisille periaatteille rakentuvan modernin kapitalistisen luokkayhteiskunnan kehitys viimeisen kahden kolmen vuosisadan aikana. Vaikka ihmisyksilö kokisi olisi kuinka erityinen tai erillinen uniikki olento, on yhteiskunta silloinkin hänessä.

Mikko Lahtinen on Tampereen yliopiston valtio-opin yliopistonlehtori. Hän on tutkinut poliittista filosofiaa ja sen historiaa antiikista nykypäivään, Platonista ja Aristoteleesta Machiavellin, Montesquieun ja Marxin kautta Gramsciin ja Althusseriin. Myös Suomen 1800-luku ja suomalaisen nationalismin historia lukeutuvat Lahtisen tutkimuskohteisiin. Althusserin Machiavelli-tulkintaa käsittelevän valtio-opin väitöksen lisäksi Lahtinen on väitellyt aate- ja oppihistoriasta aiheenaan J.V. Snellman. Tieteentekijöiden liitto valitsi hänet vuoden 2007 tieteentekijäksi. Lahtinen on myös toiminut filosofisen aikakauslehden  niin & näin pitkäaikaisena päätoimittajana.

Tilaisuus pidetään Kulttuuritalo Laikun (Keskustori 4) luentosalissa klo 17.00-19.00. Juontajana toimii filosofi Timo Vuorio. Tilaisuus on vapaa ja avoin kaikille. Tervetuloa!

torstai 8. marraskuuta 2018

Keskustelupiiri perjantaina 9.11. klo 17-19, Kulttuuritalo Laikku, keskustelutila Idealinna (4. kerros).

Ihmisenä olemiseen  kuuluu että olemme yhteiskunnan jäseniä. Mutta mitä me 'yhteiskunnalla'  ymmärrämme ja kuinka näemme oman suhteemme siihen? Usein koetaan, että yhteiskunta on jokin meistä yksilöistä erillinen entiteetti, jonka valta yltää ylitsemme, mutta jonka kulkuun ja kehitykseen meillä ei juuri ole mahdollisuutta vaikuttaa. Yhteiskunnan nähdään jopa rajoittavan omaa vapauttamme. Onko tämä näkemys yksilöiden ja yhteiskunnan välisestä suhteesta riittävä tai edes hyväksyttävä tai oikea?  Keskustelulla pohjustetaan Mikko Lahtisen ensi viikon (16.11) esitelmää "Yhteiskunta ei ole ulkopuolellamme vaan meissä". Tule jakamaan omat alustavat näkemyksesi! Keskustelua johtavat filosofit Vesa Jaaksi ja Timo Vuorio. Tilaisuus on avoin ja maksuton kaikille.