Keskustelevat filosofit


Kriittisen korkeakoulun keskeinen tavoite Tampereella on keskustelun ja dialogin kehittäminen, jossa akateeminen maailma sekä asioista kiinnostunut, utelias ja tiedonhaluinen muu maailma kohtaavat. Me kaikki olemme saman maailman asukkaita. Yksi konkreettinen tapa edistää tätä asiaa ovat Ihmisenä oleminen -luentosarjan ympärille rakentuvat keskustelutilaisuudet. Näitä vetävät filosofit Timo Vuorio ja Vesa Jaaksi


Vuorio & Jaaksi - keskustelevat filosofit
UNESCO:n Kansainvälisenä filosofian päivänä 2015
Tampereen pääkirjaston Metson aulassa. Kuva: Lauri Tyrvänen

 Keskustelu opetusmetodina


Sekä Jaaksi että Vuorio ovat pitkän linjan filosofian opettajia Tampereen yliopistosta. Ajatus keskusteluun perustuvasta opetuksesta on syntynyt akateemisen opetuksen kokemuksista: koska yliopisto-opetuksessa, kuten opetuksessa ylipäätään, kyse on tiettyjen opetussisältöjen välittämisestä, se jättää ulkopuolelleen mahdollisuuden ja erityisesti ajan keskustella pidemmälle itse asioista ja niiden herättämistä ajatuksista. Usein juuri keskustelussa esiin nousseet mielenkiintoiset kysymykset on pakko sivuuttaa, jotta opetuksessa päästäisiin eteenpäin. Jaaksi ja Vuorio päättivät, että jospa tilanne käännettäisiin toistepäin: opetus alkaisikin näistä keskusteluista, ja opettajien tehtäviksi jäisi keskustelun ohjaaminen sekä kyky rakentaa filosofisen opetuksensa keskustelusta nousseiden kysymysten ja ajatusten varaan. Samalla tietokeskeisen opetusisällön sijaan korostuisi asioiden ymmärtäminen sekä nojautuminen ja rohkaiseminen omaan ajatteluun. Tämä luonnollisesti vaatii opettajilta, tai paremminkin keskustelunohjaajilta, erityistä kykyä reagoida keskustelun käänteisiin sekä soveltaa näihin filosofista ja pedagogista ammattitaitoaan.

Dialogin moniäänisyys


Jaaksin ja Vuorion keskusteluun perustuvaan opetusmetodiin kuuluu keskeisesti dialogin moniäänisyys. Juuri sitä he tuovat esiin oman esimerkkinsä kautta. Filosofisilta orientaatioiltaan he ovat erilaisia ajattelijoita. Vesa Jaaksin filosofinen tausta perustuu ns. mannermaiseen filosofiaan, missä erityisesti fenomenologiseen traditioon. Hänen erityinen mielenkiintonsa kohde on Martin Heideggerin filosofia sekä filosofian historia, erityisesti antiikin ja keskiajan filosofia. Timo Vuorio puolestaan edustaa enemmän ns. analyyttista filosofiaperinnettä, erityisesti miten se on yhteyksissä pragmatistiseen ajatteluun. Hänen spesiaali kiinnostuksensa kohde on Richard Rortyn filosofia sekä nykyfilosofian lisäksi modernin ajan filosofian historia. Täten Jaaksin ja Vuorion yhteisiin keskustelutilaisuuksiin kuuluu oleellisesti se, että vetäjät tuovat esiin toisistaan toisinaan radikaalistikin poikkeavia näkemyksiä, mikä puolestaan rikastuttaa keskustelun moniäänisyyttä. Paitsi dialogi toteutuu kaikkien keskustelijoiden kesken, myös vetäjien välillä. Joskus paremmin, joskus huonommin.

Opetuksesta keskusteluun


Jaaksi ja Vuorio ovat kehittäneet keskusteluun perustuvaa opetusmetodiaan aiemmin erityisesti Tampereen työväenopiston ”Keskusteluja filosofien kanssa” -kursseilla. Kyse ei ole niinkään tietyn annetun 'metodin' tai 'dialogi-tekniikan' soveltamisesta, vaan opetuskäytännöt ovat muodostuneet ja kehittyneet tekemisen myötä, kokemuksista ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta konkreettisissa tilanteissa. Tämän avoimen, muodollisista metodeista vapaan luonteen he haluavat myös säilyttää Tampereen kriittisen korkeakoulun keskustelutilaisuuksissa. Vapaassa keskustelussa luotetaan osallistujien omiin keskustelutaitoihin, keskusteluhalukkuuteen ja kykyyn kehittyä. Näissä 'opetus' sanan varsinaisessa merkityksessä on lopullisesti väistynyt 'keskustelun ohjaus' tieltä. Koska keskustelun aiheet vaihtelevat ihmisenä olemisen mitä erilaisimpien ilmentymien välillä, ne usein liikkuvat varsin kaukana filosofian ydinalueista. Näin vetäjien oma asiantuntijuus voi jäädä hyvinkin ohueksi. Tällöin heidän antinsa keskusteluun on tuoda oma filosofinen näkemyksensä, tapansa ajatella asioita sekä lähestyä ja jäsennellä niitä filosofisesti.

Avoin ja vapaa keskustelu


Tarkoituksena Jaaksin ja Vuorion johtamissa tilaisuuksissa on tarjota kaikille keskustelijoille tasa-arvoinen foorumi, jossa omien näkemysten esittäminen ja toisten omien kuuleminen tapahtuu avoimessa, vapaassa ja toisia kunnioittavassa ilmapiirissä. Yksi keskustelun kaunein piirre on sen yllätyksellisyys: koskaan emme tiedä minne tai minkälaisiin johtopäätöksiin se johtaa. Yhtä kaikki, keskustelu on prosessi, jossa paitsi saamme rohkeasti käyttää omaa ääntämme – tai olla ihan hiljaa – saamme kuulla toisten, mahdollisesti ja todennäköisesti eriäviä, näkemyksiä. Tavoitteena ei ole saavuttaa yksimielisyyttä tai 'yhtä ja oikeaa tapaa ajatella', vaan kehittää omaa ajatteluamme. Kun suhtaudumme avoimesti ja ennakkoluulottomasti omistamme eriäviin käsityksiin, niin erilaisten näkökulmien hedelmällinen kohtaaminen – dialogi - luo parhaimmillaan jotain uutta, ennennäkemätöntä, jotain, mikä voi muuttaa käsityksiämme tai vähintäänkin selkeyttää niitä. Tätähän itsensä kehittäminen, sivistyminen ja myös oppiminen parhaimmillaan on. Keskustelu on demokraattisen, moniäänisen ja suvaitsevaisen yhteiskunnan tukijalka – eikä sitä ole koskaan tarpeeksi.

Filosofeilta käy myös muunlainen yhteistyö - tässäkin alan perinteitä jo kunnioittaen!
Kuva: Kati Suojanen.